2021-12-07

Bir Tablo Hangi SQL Modullerde Hangi Kolon Adları ile Nasıl Geçiyor?

 Bir tablonun hangi kolonları hangi SP lerde  select içerisinde mi update içerisinde mi geçiyor gibi sorunun cevabı için aşağıdaki T-SQL faydalı olabilir:

use [VeritabanıAdı]

go
select  '['+ object_schema_name(p.object_id) + '].[' +object_name(p.object_id) + ']' as ProcedureName,   re.referenced_minor_name  as ColumnName,
 re.is_selected,
 re.is_updated
from  sys.sql_modules  p  
cross apply sys.dm_sql_referenced_entities ( '['+ object_schema_name(p.object_id) + '].[' +object_name(p.object_id) + ']', 'OBJECT') re
where re.referenced_schema_name='Şema Adı' and re.referenced_entity_name='Tablo Adı' 

2021-01-13

Aranılan Bir İfadenin Geçtiği Tüm Stored Procedure, View, Function, Trigger vs. Listesini Bulma

/*

Bir ifadenin hangi veritabanındaki, hangi stored procedure, view, function, trigger vs. gibi modüllerde geçtiğini aşağıdaki script ile bulabilirsiniz. Script veritabanı ve şemaadı.nesne adına göre liste döndürür.

*/

exec sp_msforeachdb '
use [?]
select ''?'' as DatabaseName,object_schema_name(object_id) + ''.'' + object_name(object_id)
from    sys.sql_modules
where definition like ''%ARANILACAK İFADE%''
'

-- Script SQL Server 2017 ile test edildi.

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.