DMV etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
DMV etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

2022-02-09

Linked Server Kullanan Stored Procedure, View, Trigger, Function vs. Listesi

Veritabanı bazında linked server kullanan Stored Procedure, View, Trigger, Funtion vs bilgilere ve bunların kullandığı linked server, veritabanı adı, şema adı ve tablo adını aşağıdaki sorgu ile bulabilirsiniz:

SELECT DISTINCT 
DB_NAME() AS DatabaseName,
OBJECT_SCHEMA_NAME (ed.referencing_id) AS SchemaName,
OBJECT_NAME (ed.referencing_id) AS ObjectName,
ed.referenced_Server_name AS LinkedServerName,
ed.referenced_database_name AS LinkedServerDatabaseName,
ed.referenced_schema_name AS LinkedServerSchemaName,
ed.referenced_entity_name As LinkedServerTableName
FROM sys.sql_expression_dependencies ed WITH (NOLOCK)
WHERE referenced_database_name IS NOT NULL
AND  referenced_Server_name IS NOT NULL 

2021-12-07

Bir Tablo Hangi SQL Modullerde Hangi Kolon Adları ile Nasıl Geçiyor?

 Bir tablonun hangi kolonları hangi SP lerde  select içerisinde mi update içerisinde mi geçiyor gibi sorunun cevabı için aşağıdaki T-SQL faydalı olabilir:

use [VeritabanıAdı]

go
select  '['+ object_schema_name(p.object_id) + '].[' +object_name(p.object_id) + ']' as ProcedureName,   re.referenced_minor_name  as ColumnName,
 re.is_selected,
 re.is_updated
from  sys.sql_modules  p  
cross apply sys.dm_sql_referenced_entities ( '['+ object_schema_name(p.object_id) + '].[' +object_name(p.object_id) + ']', 'OBJECT') re
where re.referenced_schema_name='Şema Adı' and re.referenced_entity_name='Tablo Adı' 

2021-01-13

Aranılan Bir İfadenin Geçtiği Tüm Stored Procedure, View, Function, Trigger vs. Listesini Bulma

/*

Bir ifadenin hangi veritabanındaki, hangi stored procedure, view, function, trigger vs. gibi modüllerde geçtiğini aşağıdaki script ile bulabilirsiniz. Script veritabanı ve şemaadı.nesne adına göre liste döndürür.

*/

exec sp_msforeachdb '
use [?]
select ''?'' as DatabaseName,object_schema_name(object_id) + ''.'' + object_name(object_id)
from    sys.sql_modules
where definition like ''%ARANILACAK İFADE%''
'

-- Script SQL Server 2017 ile test edildi.

2020-10-26

TOP 50 Query Statement Order By Total Logical Reads

select top(50)
object_schema_name(ps.object_id,ps.database_id) + '.' +  object_name(ps.object_id,ps.database_id)  as SpName,
replace(replace((substring(t.text, qs.statement_start_offset/2, (case when  qs.statement_end_offset = -1 then len(t.text) * 2 else  qs.statement_end_offset end - qs.statement_start_offset)/2)),char(10),' '), char(13),' ') as QueryStatement,
db_name(t.[dbid]) as DatabaseName,
qs.total_elapsed_time  as TotalElapsedTime,
qs.total_logical_reads as TotalLogicalReads,
qs.min_logical_reads as MinLogicalReads,
qs.total_logical_reads/qs.execution_count as AvgLogicalReads,
qs.max_logical_reads as MaxLogicalReads,  
qs.min_worker_time as MinWorkerTime,
qs.total_worker_time/qs.execution_count as AvgWorkerTime,
qs.max_worker_time as MaxWorkerTime,
qs.min_elapsed_time as MinElapsedTime,
qs.total_elapsed_time/qs.execution_count as AvgElapsedTime,
qs.max_elapsed_time as MaxElapsedTime,
qs.execution_count as ExecutionCount
,(case when convert(nvarchar(max), qp.query_plan) LIKE N'%<MissingIndexes>%' then 1 else 0 end) as HasMissingIndex
,qp.query_plan as QueryPlan
,qs.creation_time as QueryPlanCreationTime
,qs.last_execution_time as LastExecutionTime
from sys.dm_exec_query_stats as qs with (nolock)
left join  sys.dm_exec_procedure_stats ps with (nolock)  on qs.sql_handle=ps.sql_handle
cross apply sys.dm_exec_sql_text(qs.plan_handle) as t
cross apply sys.dm_exec_query_plan(qs.plan_handle) as qp
order by qs.total_logical_reads desc

2020-03-05

Deprecated SQL Server Features

Deprecated Features, bir ürün için kullanımdan kaldıracak özellikleri ifade eder. Kaldırılacağı açıklanan özellikleri kullanmaktan kaçınıp; önerilen alternatif özellikler ile değiştirmek gerekir.

2019-11-07

Çalıştırılan Komut İçeriğinden Job Adını Bulma

Çalıştırılan komut içeriğinden SQL Server job adını aşağıdaki kod ile bulabilirsiniz:

select j.name
from msdb.dbo.sysjobs j
inner join msdb.dbo.sysjobsteps js on  j.job_id=js.job_id
where js.command like '%Aranılacak içerik%'

2019-07-31

SQL Server en son ne zaman start oldu?

SQL Server servisinin en son ne zaman başladığını aşağıdaki sorgu ile bulabilirsiniz:

SELECT sqlserver_start_time
FROM sys.dm_os_sys_info

2019-04-02

2018-10-15

Tüm Kullanıcı Veritabanlarındaki sys.sql_modules Kod Satır Sayısını Bulma

Merhaba,

Tüm kullanıcı veritabanlarındaki  procedure, replication-filter-procedure, view, trigger, function, inline table-valued function, table-valued-function satır sayısınını aşağıdaki T-SQL ile bulabilirsiniz:

2016-03-09

Tablodaki İstatistikler En Son Ne Zaman Güncellendi?

Bir tabloda bulunan istatistiklerin en son ne zaman güncellendiğini ve ilgili istatistiğin hangi index yada alan üzerinde olduğunu aşağıdaki T-SQL ile bulabilirsiniz:

select
object_name(s.object_id) as TableName,
ic.name as ColumnName,
stats_date(s.object_id, s.stats_id) as StatisticsUpdate,
s.name as StatisticsName
from sys.stats s inner join sys.stats_columns sc on s.object_id=sc.object_id and s.stats_id=sc.stats_id
inner join sys.columns ic on ic.object_id=sc.object_id and ic.column_id=sc.column_id
where s.object_id=object_id(SchemaAdi.TabloAdi')

-- Yukarıdaki T-SQL SQL Server 2012/2014 sürümlerinde test edildi.

2016-02-24

Tempdb Veritabanını Ne Şişiriyor?

Tempdb Veritabanında yer işgal eden işlemleri aşağıdaki T-SQL ile bulabilirsiniz.

select ts.session_id,
sum(ts.internal_objects_alloc_page_count*8/1024) as task_internal_objects_alloc_page_mb,
st.text as sqltext,
sum(ts.internal_objects_alloc_page_count) as task_internal_objects_alloc_page_count,
sum(ts.internal_objects_dealloc_page_count) as task_internal_objects_dealloc_page_count
from sys.dm_db_task_space_usage ts inner join sys.dm_exec_requests er on ts.session_id=er.session_id
cross apply sys.dm_exec_sql_text(er.sql_handle) st
where internal_objects_alloc_page_count+ internal_objects_dealloc_page_count>0
group by ts.session_id,st.text
order by 2 desc


Not: T-SQL script SQL Server 2012/2014 versiyonlarında test edildi.

2015-06-26

AlwaysOn'da Backup'larınız Nerede Alınıyor?

AlwaysOn yapılandırılmış bir veritabanı sisteminde backup işlemlerinin şu an primary'den mi yoksa secondary'den mi alındığını aşağıda T-SQL ile öğrenebilirsiniz:

2015-01-21

Database Restore İşleminin Ne Kadarı Bitti, Daha Ne Kadar Sürecek?

SQL Server'da başlattığınız bir database restore işleminin yüzde kaçının bittiğini, ne zaman başladığını, tahminen ne zaman biteceğini, ne kadar süre geçtiğini ve  daha ne kadar süreceğini  aşağıdaki T-SQL kod ile bulabilirsiniz:

2014-08-23

2013-12-11

Partition Scheme Bulma

Veritabanızda bulunan tabloların ve indekslerin bulunduğu partition scheme'ya aşağıdaki T-SQL ile bulabilirsiniz:

2013-12-08

2013-01-15

Kullanılmayan Stored Procedure Bulma

SQL Server servisinin başlatıldığı tarihten bu yana kullanılmayan stored procedure'leri aşağıdaki sorgu ile bulabilirsiniz:

2013-01-12

Server Role Sahip Kullanıcıları Bulma

SQL Server'da herhangi bir server role(sysadmin, setupadmin, serveradmin, dbcreator, diskadmin, processadmin, securityadmin) sahip tüm kullanıcıları aşağıdaki sorgu ile bulabilirsiniz:


use master
go
select p.name,sp.name  
from sys.server_principals  p
inner join  sys.server_role_members  pr  on  p.principal_id= pr.member_principal_id
inner join sys.server_principals sp on pr.role_principal_id=sp.principal_id
where sp.type='R'


--SQL Server 2008 de test edildi.

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.