2015-11-17

Default Data ve Log Dizinlerini Değiştirdiğim Halde Neden Hala Eski Dizin Değerleri Gözüküyor?

SQL Server 2008 ve öncesi sürümlerde Server Properties->Database Settings de Database Default Locations'da Data ve Log dizinlerini değiştirdiğimizde ilgili ekranda da bu değişiklerini görüyorduk ve yine bir veritabanı oluşturmak istediğimizde default dizinler en son değiştirdiğimiz dizin olarak görülüyordu.

SQL Server 2012 ve SQL Server 2014 versiyonlarında bu değişikliği yaptığınız halde gerek Properties->Database Settings de Default Database Locations da Data ve Log dizinlerinde; gerekse yeni veritabanı oluşturduğumuzda default dizinler için hala eski değeri görüyoruz. Bunun sebebi SQL Server 2008 ve öncesi versiyonlarda bu değer her seferinde registery'den okunurken SQL server 2012 ve SQL Server 2014 de bu değer SQL Server servisi start olduğunda bir seferliğine registery den okuyor ve bundan sonraki tüm erişimler için SERVERPROPERTY() fonksiyonunu okuyor.

Bu arada Default Backup dizini ise SQL server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2014 için her seferinde registry'den okumaya devam ediyor.

SQL Server 2012/2014 için :

Data Dizini:
SERVERPROPERTY('instancedefaultdatapath') AS [DefaultFile]

Log Dizini:
SERVERPROPERTY('instancedefaultlogpath') AS [DefaultLog]Meraklısı için SQL Server 2008 ve  SQL Server 2012/2014 versiyonlarında ilgili ekran için çalıştırılan T-SQL kodlar aşağıdadır: 

SQL Server 2008 versiyonunda çalıştırılan T-SQL:


        declare @HkeyLocal nvarchar(18)
        declare @ServicesRegPath nvarchar(34)
        declare @SqlServiceRegPath sysname
        declare @BrowserServiceRegPath sysname
        declare @MSSqlServerRegPath nvarchar(31)
        declare @InstanceNamesRegPath nvarchar(59)
        declare @InstanceRegPath sysname
        declare @SetupRegPath sysname
        declare @NpRegPath sysname
        declare @TcpRegPath sysname
        declare @RegPathParams sysname
        declare @FilestreamRegPath sysname
        select @HkeyLocal=N'HKEY_LOCAL_MACHINE'
        -- Instance-based paths
        select @MSSqlServerRegPath=N'SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer'
        select @InstanceRegPath=@MSSqlServerRegPath + N'\MSSQLServer'
        select @FilestreamRegPath=@InstanceRegPath + N'\Filestream'
        select @SetupRegPath=@MSSqlServerRegPath + N'\Setup'
        select @RegPathParams=@InstanceRegPath+'\Parameters'
        -- Services
        select @ServicesRegPath=N'SYSTEM\CurrentControlSet\Services'
        select @SqlServiceRegPath=@ServicesRegPath + N'\MSSQLSERVER'
        select @BrowserServiceRegPath=@ServicesRegPath + N'\SQLBrowser'
        -- InstanceId setting
        select @InstanceNamesRegPath=N'SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL'
        -- Network settings
        select @NpRegPath=@InstanceRegPath + N'\SuperSocketNetLib\Np'
        select @TcpRegPath=@InstanceRegPath + N'\SuperSocketNetLib\Tcp'
     

        declare @SmoAuditLevel int
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @InstanceRegPath, N'AuditLevel', @SmoAuditLevel OUTPUT
     

        declare @NumErrorLogs int
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @InstanceRegPath, N'NumErrorLogs', @NumErrorLogs OUTPUT
     

        declare @SmoLoginMode int
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @InstanceRegPath, N'LoginMode', @SmoLoginMode OUTPUT
     

        declare @SmoMailProfile nvarchar(512)
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @InstanceRegPath, N'MailAccountName', @SmoMailProfile OUTPUT
     

        declare @BackupDirectory nvarchar(512)
        if 1=isnull(cast(SERVERPROPERTY('IsLocalDB') as bit), 0)
          select @BackupDirectory=cast(SERVERPROPERTY('instancedefaultdatapath') as nvarchar(512))
        else
          exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @InstanceRegPath, N'BackupDirectory', @BackupDirectory OUTPUT

     

        declare @SmoPerfMonMode int
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @InstanceRegPath, N'Performance', @SmoPerfMonMode OUTPUT
        if @SmoPerfMonMode is null
        begin
        set @SmoPerfMonMode = 1000
        end
     

        declare @InstallSqlDataDir nvarchar(512)
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @SetupRegPath, N'SQLDataRoot', @InstallSqlDataDir OUTPUT
     

        declare @Arg sysname
        declare @Param sysname
        declare @MasterPath nvarchar(512)
        declare @LogPath nvarchar(512)
        declare @ErrorLogPath nvarchar(512)
        declare @n int
        select @n=0
        select @Param='dummy'
        while(not @Param is null)
        begin
        select @Param=null
        select @Arg='SqlArg'+convert(nvarchar,@n)
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @RegPathParams, @Arg, @Param OUTPUT
        if(@Param like '-d%')
        begin
        select @Param=substring(@Param, 3, 255)
        select @MasterPath=substring(@Param, 1, len(@Param) - charindex('\', reverse(@Param)))
        end
        else if(@Param like '-l%')
        begin
        select @Param=substring(@Param, 3, 255)
        select @LogPath=substring(@Param, 1, len(@Param) - charindex('\', reverse(@Param)))
        end
        else if(@Param like '-e%')
        begin
        select @Param=substring(@Param, 3, 255)
        select @ErrorLogPath=substring(@Param, 1, len(@Param) - charindex('\', reverse(@Param)))
        end
        select @n=@n+1
        end
     

        declare @SmoRoot nvarchar(512)
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @SetupRegPath, N'SQLPath', @SmoRoot OUTPUT
     

        declare @SmoDefaultFile nvarchar(512)
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @InstanceRegPath, N'DefaultData', @SmoDefaultFile OUTPUT
     


        declare @SmoDefaultLog nvarchar(512)
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @InstanceRegPath, N'DefaultLog', @SmoDefaultLog OUTPUT

     

        declare @ServiceStartMode int
        EXEC master.sys.xp_instance_regread @HkeyLocal, @SqlServiceRegPath, N'Start', @ServiceStartMode OUTPUT
     

        declare @ServiceAccount nvarchar(512)
        EXEC master.sys.xp_instance_regread @HkeyLocal, @SqlServiceRegPath, N'ObjectName', @ServiceAccount OUTPUT
     

        declare @NamedPipesEnabled int
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @NpRegPath, N'Enabled', @NamedPipesEnabled OUTPUT
     

        declare @TcpEnabled int
        EXEC master.sys.xp_instance_regread @HkeyLocal, @TcpRegPath, N'Enabled', @TcpEnabled OUTPUT
     

        declare @InstallSharedDirectory nvarchar(512)
        EXEC master.sys.xp_instance_regread @HkeyLocal, @SetupRegPath, N'SQLPath', @InstallSharedDirectory OUTPUT
     

        declare @SqlGroup nvarchar(512)
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @SetupRegPath, N'SQLGroup', @SqlGroup OUTPUT
     

        declare @FilestreamLevel int
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @FilestreamRegPath, N'EnableLevel', @FilestreamLevel OUTPUT
     

        declare @FilestreamShareName nvarchar(512)
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @FilestreamRegPath, N'ShareName', @FilestreamShareName OUTPUT
     
SELECT
@SmoAuditLevel AS [AuditLevel],
ISNULL(@NumErrorLogs, -1) AS [NumberOfLogFiles],
(case when @SmoLoginMode < 3 then @SmoLoginMode else 9 end) AS [LoginMode],
ISNULL(@SmoMailProfile,N'') AS [MailProfile],
@BackupDirectory AS [BackupDirectory],
@SmoPerfMonMode AS [PerfMonMode],
ISNULL(@InstallSqlDataDir,N'') AS [InstallDataDirectory],
CAST(@@SERVICENAME AS sysname) AS [ServiceName],
@ErrorLogPath AS [ErrorLogPath],
@SmoRoot AS [RootDirectory],
CAST(case when 'a' <> 'A' then 1 else 0 end AS bit) AS [IsCaseSensitive],
@@MAX_PRECISION AS [MaxPrecision],
CAST(FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled') AS bit) AS [IsFullTextInstalled],
SERVERPROPERTY(N'ProductVersion') AS [VersionString],
CAST(SERVERPROPERTY(N'Edition') AS sysname) AS [Edition],
CAST(SERVERPROPERTY(N'ProductLevel') AS sysname) AS [ProductLevel],
CAST(SERVERPROPERTY('IsSingleUser') AS bit) AS [IsSingleUser],
CAST(SERVERPROPERTY('EngineEdition') AS int) AS [EngineEdition],
convert(sysname, serverproperty(N'collation')) AS [Collation],
CAST(SERVERPROPERTY('IsClustered') AS bit) AS [IsClustered],
CAST(SERVERPROPERTY(N'MachineName') AS sysname) AS [NetName],
@LogPath AS [MasterDBLogPath],
@MasterPath AS [MasterDBPath],
ISNULL(@SmoDefaultFile,N'') AS [DefaultFile],
ISNULL(@SmoDefaultLog,N'') AS [DefaultLog],

SERVERPROPERTY(N'ResourceVersion') AS [ResourceVersionString],
SERVERPROPERTY(N'ResourceLastUpdateDateTime') AS [ResourceLastUpdateDateTime],
SERVERPROPERTY(N'CollationID') AS [CollationID],
SERVERPROPERTY(N'ComparisonStyle') AS [ComparisonStyle],
SERVERPROPERTY(N'SqlCharSet') AS [SqlCharSet],
SERVERPROPERTY(N'SqlCharSetName') AS [SqlCharSetName],
SERVERPROPERTY(N'SqlSortOrder') AS [SqlSortOrder],
SERVERPROPERTY(N'SqlSortOrderName') AS [SqlSortOrderName],
SERVERPROPERTY(N'ComputerNamePhysicalNetBIOS') AS [ComputerNamePhysicalNetBIOS],
SERVERPROPERTY(N'BuildClrVersion') AS [BuildClrVersionString],
@ServiceStartMode AS [ServiceStartMode],
ISNULL(@ServiceAccount,N'') AS [ServiceAccount],
CAST(@NamedPipesEnabled AS bit) AS [NamedPipesEnabled],
CAST(@TcpEnabled AS bit) AS [TcpEnabled],
ISNULL(@InstallSharedDirectory,N'') AS [InstallSharedDirectory],
ISNULL(suser_sname(sid_binary(ISNULL(@SqlGroup,N''))),N'') AS [SqlDomainGroup],
case when 1=msdb.dbo.fn_syspolicy_is_automation_enabled() and exists (select * from msdb.dbo.syspolicy_system_health_state  where target_query_expression_with_id like 'Server%' ) then 1 else 0 end AS [PolicyHealthState],
@FilestreamLevel AS [FilestreamLevel],
ISNULL(@FilestreamShareName,N'') AS [FilestreamShareName],
-1 AS [TapeLoadWaitTime],
CAST(
        serverproperty(N'Servername')
       AS sysname) AS [Name],
CAST(
        ISNULL(serverproperty(N'instancename'),N'')
       AS sysname) AS [InstanceName],
CAST(0x0001 AS int) AS [Status],
0 AS [IsContainedAuthentication],
CAST(null AS int) AS [ServerType]SQL Server 2012 ve SQL Server 2014 versiyonlarda çalıştırılan T-SQL:

        declare @HkeyLocal nvarchar(18)
        declare @ServicesRegPath nvarchar(34)
        declare @SqlServiceRegPath sysname
        declare @BrowserServiceRegPath sysname
        declare @MSSqlServerRegPath nvarchar(31)
        declare @InstanceNamesRegPath nvarchar(59)
        declare @InstanceRegPath sysname
        declare @SetupRegPath sysname
        declare @NpRegPath sysname
        declare @TcpRegPath sysname
        declare @RegPathParams sysname
        declare @FilestreamRegPath sysname
        select @HkeyLocal=N'HKEY_LOCAL_MACHINE'
        -- Instance-based paths
        select @MSSqlServerRegPath=N'SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer'
        select @InstanceRegPath=@MSSqlServerRegPath + N'\MSSQLServer'
        select @FilestreamRegPath=@InstanceRegPath + N'\Filestream'
        select @SetupRegPath=@MSSqlServerRegPath + N'\Setup'
        select @RegPathParams=@InstanceRegPath+'\Parameters'
        -- Services
        select @ServicesRegPath=N'SYSTEM\CurrentControlSet\Services'
        select @SqlServiceRegPath=@ServicesRegPath + N'\MSSQLSERVER'
        select @BrowserServiceRegPath=@ServicesRegPath + N'\SQLBrowser'
        -- InstanceId setting
        select @InstanceNamesRegPath=N'SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL'
        -- Network settings
        select @NpRegPath=@InstanceRegPath + N'\SuperSocketNetLib\Np'
        select @TcpRegPath=@InstanceRegPath + N'\SuperSocketNetLib\Tcp'
     

        declare @SmoAuditLevel int
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @InstanceRegPath, N'AuditLevel', @SmoAuditLevel OUTPUT
     

        declare @NumErrorLogs int
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @InstanceRegPath, N'NumErrorLogs', @NumErrorLogs OUTPUT
     

        declare @SmoLoginMode int
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @InstanceRegPath, N'LoginMode', @SmoLoginMode OUTPUT
     

        declare @SmoMailProfile nvarchar(512)
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @InstanceRegPath, N'MailAccountName', @SmoMailProfile OUTPUT
     

        declare @BackupDirectory nvarchar(512)
        if 1=isnull(cast(SERVERPROPERTY('IsLocalDB') as bit), 0)
          select @BackupDirectory=cast(SERVERPROPERTY('instancedefaultdatapath') as nvarchar(512))
        else
          exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @InstanceRegPath, N'BackupDirectory', @BackupDirectory OUTPUT
     

        declare @SmoPerfMonMode int
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @InstanceRegPath, N'Performance', @SmoPerfMonMode OUTPUT
        if @SmoPerfMonMode is null
        begin
        set @SmoPerfMonMode = 1000
        end
     

        declare @InstallSqlDataDir nvarchar(512)
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @SetupRegPath, N'SQLDataRoot', @InstallSqlDataDir OUTPUT
     

        declare @MasterPath nvarchar(512)
        declare @LogPath nvarchar(512)
        declare @ErrorLog nvarchar(512)
        declare @ErrorLogPath nvarchar(512)
        select @MasterPath=substring(physical_name, 1, len(physical_name) - charindex('\', reverse(physical_name))) from master.sys.database_files where name=N'master'
        select @LogPath=substring(physical_name, 1, len(physical_name) - charindex('\', reverse(physical_name))) from master.sys.database_files where name=N'mastlog'
        select @ErrorLog=cast(SERVERPROPERTY(N'errorlogfilename') as nvarchar(512))
        select @ErrorLogPath=substring(@ErrorLog, 1, len(@ErrorLog) - charindex('\', reverse(@ErrorLog)))
     

        declare @SmoRoot nvarchar(512)
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @SetupRegPath, N'SQLPath', @SmoRoot OUTPUT
     

        declare @ServiceStartMode int
        EXEC master.sys.xp_instance_regread @HkeyLocal, @SqlServiceRegPath, N'Start', @ServiceStartMode OUTPUT
     

        declare @ServiceAccount nvarchar(512)
        EXEC master.sys.xp_instance_regread @HkeyLocal, @SqlServiceRegPath, N'ObjectName', @ServiceAccount OUTPUT
     

        declare @NamedPipesEnabled int
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @NpRegPath, N'Enabled', @NamedPipesEnabled OUTPUT
     

        declare @TcpEnabled int
        EXEC master.sys.xp_instance_regread @HkeyLocal, @TcpRegPath, N'Enabled', @TcpEnabled OUTPUT
     

        declare @InstallSharedDirectory nvarchar(512)
        EXEC master.sys.xp_instance_regread @HkeyLocal, @SetupRegPath, N'SQLPath', @InstallSharedDirectory OUTPUT
     

        declare @SqlGroup nvarchar(512)
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @SetupRegPath, N'SQLGroup', @SqlGroup OUTPUT
     

        declare @FilestreamLevel int
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @FilestreamRegPath, N'EnableLevel', @FilestreamLevel OUTPUT
     

        declare @FilestreamShareName nvarchar(512)
        exec master.dbo.xp_instance_regread @HkeyLocal, @FilestreamRegPath, N'ShareName', @FilestreamShareName OUTPUT
     

        declare @cluster_name nvarchar(128)
        declare @quorum_type tinyint
        declare @quorum_state tinyint
        BEGIN TRY
            SELECT @cluster_name = cluster_name,
                @quorum_type = quorum_type,
                @quorum_state = quorum_state
            FROM sys.dm_hadr_cluster
        END TRY
        BEGIN CATCH
            IF(ERROR_NUMBER() NOT IN (297,300))
            BEGIN
                THROW
            END
        END CATCH
     
SELECT
@SmoAuditLevel AS [AuditLevel],
ISNULL(@NumErrorLogs, -1) AS [NumberOfLogFiles],
(case when @SmoLoginMode < 3 then @SmoLoginMode else 9 end) AS [LoginMode],
ISNULL(@SmoMailProfile,N'') AS [MailProfile],
@BackupDirectory AS [BackupDirectory],
@SmoPerfMonMode AS [PerfMonMode],
ISNULL(@InstallSqlDataDir,N'') AS [InstallDataDirectory],
CAST(@@SERVICENAME AS sysname) AS [ServiceName],
@ErrorLogPath AS [ErrorLogPath],
@SmoRoot AS [RootDirectory],
CAST(case when 'a' <> 'A' then 1 else 0 end AS bit) AS [IsCaseSensitive],
@@MAX_PRECISION AS [MaxPrecision],
CAST(FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled') AS bit) AS [IsFullTextInstalled],
SERVERPROPERTY(N'ProductVersion') AS [VersionString],
CAST(SERVERPROPERTY(N'Edition') AS sysname) AS [Edition],
CAST(SERVERPROPERTY(N'ProductLevel') AS sysname) AS [ProductLevel],
CAST(SERVERPROPERTY('IsSingleUser') AS bit) AS [IsSingleUser],
CAST(SERVERPROPERTY('EngineEdition') AS int) AS [EngineEdition],
convert(sysname, serverproperty(N'collation')) AS [Collation],
CAST(SERVERPROPERTY('IsClustered') AS bit) AS [IsClustered],
CAST(SERVERPROPERTY(N'MachineName') AS sysname) AS [NetName],
@LogPath AS [MasterDBLogPath],
@MasterPath AS [MasterDBPath],
SERVERPROPERTY('instancedefaultdatapath') AS [DefaultFile],
SERVERPROPERTY('instancedefaultlogpath') AS [DefaultLog],

SERVERPROPERTY(N'ResourceVersion') AS [ResourceVersionString],
SERVERPROPERTY(N'ResourceLastUpdateDateTime') AS [ResourceLastUpdateDateTime],
SERVERPROPERTY(N'CollationID') AS [CollationID],
SERVERPROPERTY(N'ComparisonStyle') AS [ComparisonStyle],
SERVERPROPERTY(N'SqlCharSet') AS [SqlCharSet],
SERVERPROPERTY(N'SqlCharSetName') AS [SqlCharSetName],
SERVERPROPERTY(N'SqlSortOrder') AS [SqlSortOrder],
SERVERPROPERTY(N'SqlSortOrderName') AS [SqlSortOrderName],
SERVERPROPERTY(N'ComputerNamePhysicalNetBIOS') AS [ComputerNamePhysicalNetBIOS],
SERVERPROPERTY(N'BuildClrVersion') AS [BuildClrVersionString],
@ServiceStartMode AS [ServiceStartMode],
ISNULL(@ServiceAccount,N'') AS [ServiceAccount],
CAST(@NamedPipesEnabled AS bit) AS [NamedPipesEnabled],
CAST(@TcpEnabled AS bit) AS [TcpEnabled],
ISNULL(@InstallSharedDirectory,N'') AS [InstallSharedDirectory],
ISNULL(suser_sname(sid_binary(ISNULL(@SqlGroup,N''))),N'') AS [SqlDomainGroup],
case when 1=msdb.dbo.fn_syspolicy_is_automation_enabled() and exists (select * from msdb.dbo.syspolicy_system_health_state  where target_query_expression_with_id like 'Server%' ) then 1 else 0 end AS [PolicyHealthState],
@FilestreamLevel AS [FilestreamLevel],
ISNULL(@FilestreamShareName,N'') AS [FilestreamShareName],
-1 AS [TapeLoadWaitTime],
CAST(SERVERPROPERTY(N'IsHadrEnabled') AS bit) AS [IsHadrEnabled],
SERVERPROPERTY(N'HADRManagerStatus') AS [HadrManagerStatus],
ISNULL(@cluster_name, '') AS [ClusterName],
ISNULL(@quorum_type, 4) AS [ClusterQuorumType],
ISNULL(@quorum_state, 3) AS [ClusterQuorumState],
SUSER_SID(@ServiceAccount, 0) AS [ServiceAccountSid],
CAST(
        serverproperty(N'Servername')
       AS sysname) AS [Name],
CAST(
        ISNULL(serverproperty(N'instancename'),N'')
       AS sysname) AS [InstanceName],
CAST(0x0001 AS int) AS [Status],
0 AS [IsContainedAuthentication],
CAST(null AS int) AS [ServerType]

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2023 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.