2010-08-03

Tüm Kullanıcı Veritabanlarının Full Backup'ını Alma

/*
Tüm kullanıcı veritabanlarınızın full ve compress backup'ını tek seferde aşağıdaki T-SQL kodu ile alabilirsiniz.
*/

use master
go
declare @db_name nvarchar(128),
@stmt varchar(8000)

declare crdatabase insensitive cursor for
select name from sys.databases
where database_id>4

open crdatabase fetch from crdatabase into @db_name
while (@@fetch_status =0)
begin
set @stmt= 'BACKUP DATABASE ['+ @db_name +'] TO DISK = N''D:\' + @db_name + '.bak'' WITH NOFORMAT, INIT, NAME = N''Full Database Backup'', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD,COMPRESSION, STATS = 10'
exec(@stmt)

fetch next from crdatabase into @db_name
end
close crdatabase
deallocate crdatabase

--Not: Kodlar SQL Server 2008 ile test edilmiştir.

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.