2008-03-18

Tablolardaki Kayıt Sayısını ve Fiziksel Büyüklüğü Bulmak

Veritabanınızda bulundan tüm tabloların kayıt sayısını ve bu tabloların fiziksel olarak kapladığı yeri KB cisinden aşağıdaki T-SQL cümlecikleri ile bulabilirsiniz:

SET NOCOUNT ON

IF EXISTS(SELECT * FROM TempDb.dbo.SysObjects WHERE NAME = '##Space_Used') DROP TABLE ##Space_Used

CREATE TABLE ##Space_Used (
name nvarchar(128),
rows char(11),
reserved varchar(18),
data varchar(18),
index_size varchar(18),
unused varchar(18)
)

DECLARE @User_Table_Name varchar(200)

DECLARE User_Tables_Cursor CURSOR FOR
SELECT Name
FROM Dbo.SysObjects
WHERE XTYPE = 'U'

OPEN User_Tables_Cursor

FETCH NEXT FROM User_Tables_Cursor INTO @User_Table_Name
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
INSERT INTO ##Space_Used
EXEC sp_spaceused @User_Table_Name

FETCH NEXT FROM User_Tables_Cursor INTO @User_Table_Name
END

CLOSE User_Tables_Cursor
DEALLOCATE User_Tables_Cursor

SELECT
TableName=LEFT(Name, 50),
"RowCount"=Rows,
Phys_Size_KB = CONVERT(int, LEFT(Reserved, PATINDEX('% KB', Reserved) - 1))
FROM ##Space_Used
ORDER BY Phys_Size_KB DESC

IF EXISTS(SELECT * FROM TempDb.dbo.SysObjects WHERE NAME = '##Space_Used') DROP TABLE ##Space_Used


Kaynak: SQLServerCentral

Hiç yorum yok:

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.