2011-01-26

SQL Server Servisinin Başlangıç Tarihini Bulma

SQL Server servisi her start olduğunda tempdb yeniden oluşturulur. Bu yüzden tempdb veritabanının oluşma tarihi bize SQL Server servisinin başlama tarihini verir. SQL Server servisim ne zamandan beri açık diye merak edenler aşağıdaki sorgu ile cevaplarını bulabilirler:

select create_date
from sys.databases
where name = 'tempdb'

Aynı sonuca dm_os_sys_info DMV'sini kullanarak aşağıdaki kod ile de  ulaşabilirsiniz:

select sqlserver_start_time
from sys.dm_os_sys_info

2011-01-22

Error Log Dosya Sayısını Değiştirme

SQL Server'da  default olarak bir adet Current ve 6 adet Archive Error Log dosyası tutulur. Archive logların sayısının yetmediği durumlarda bu sayıyı artırabilirsiniz.

SSMS kullanarak Management altından SQL Server Log'da mouse'ın sağ tuşunu tıklayıp aşağıdaki gibi Archive log dosya sayısını 6-99 arasında istediğiniz bir sayı verebilirsiniz. Ben bu sayıyı 11 olarak aşağıdaki gibi verdim:SSMS GUI arayüzünü kullanmadan aşağıdaki kod ile de aynı işlemi yapabilirsiniz:

USE [master]
GO
EXEC xp_instance_regwrite N'HKEY_LOCAL_MACHINE', N'Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer', N'NumErrorLogs', REG_DWORD, 11
GO

2011-01-19

Tüm Kullanıcı Veritabanların Backup'ını Alma(sp_msforeachdb)

Daha önce de tüm kullanıcı veritabanların full backup'ını değişik yöntemlerle alacak kodları paylaşmıştım(Bkz.Tüm Kullanıcı Veritabanlarının Full Backup'ını Alma). Şimdi ise daha önce paylaşmış olduğum kodlardan daha kısa bir kod ile tüm kullanıcı veritabanların full backup'ını alacak kodu aşağıdaki gibi paylaşıyorum:

exec sp_msforeachdb 'if db_id(''?'')>4 backup database [?] to disk = ''c:\?.bak'' with init, compression;'

sp_msforeachdb undocumented stored procedure'ı oldukça yararlı ve çoğu yerde işimizi kolaylaştıran bir sp. Tüm veritabanlarında yapacağınız işlemleri bu sp ile halledebilirsiniz.

2011-01-17

Aktif Tüm SQL Joblarını Disable Etme

Geçenlerde bir veritabanı sunucusunda bulunan tüm aktif jobları pasif yapma ihtiyacım oldu. Bu ihtiyacımı aşağıdaki gibi T-SQL kodu yazarak giderdim:
declare @cmd varchar(max)=''

select @cmd=@cmd + 'exec msdb.dbo.sp_update_job @job_id=N' + '''' + cast(job_id as varchar(36)) + '''' + ', @enabled=0' + char(13)+char(10)+ 'go' + char(13) + char(10)
from msdb.dbo.sysjobs
where enabled=1

exec(@cmd)

Umarım bu T-SQL kodu sizin de işinize yarar.

-- Kodlar SQL Server 2008  ile test edilmiştir. Koddaki değişken atamaları SQL Server 2008 ve sonrası sürümleri gerektirir.

2010-12-26

SQL Server Authentication Mode

SQL Server iki farklı şekilde bağlantıları kabul eder. Bunlar:

Windows Authentication

Bu modda sadece Windows login'leri ile SQL Server'a erişilebilir. Windows Authentication, Kerberos güvenlik protokolünü kullanır.


Mixed Mode Authentication(mixed)

Bu moddaki bir SQL Server'a hem Windows authentication hem de SQL Server authentication ile erişilebilir.

SQL Server kurulurken default olarak windows authentication mode'da kurulur. SQL Server'ınızı dilerseniz kurulum esnasında mixed mode(Windows and SQL Server Authentication Mode) olarak ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki dört farklı yöntemde SQL Server'ınızın hangi Authentication Mode'a olduğunu öğrenebilirsiniz:

 • SSMS Kullanarak :

  SQL Server Management Studio  Object Explorer'da , server adının üzerinde sağı tıklayarak, Properties'den  Security sayfasında SQL Server Authentication  modunu öğrenebilirsiniz.
 • ServerProperty ile
  serverproperty() fonksiyona IsIntegratedSecurityOnly parametresini verererek SQL Server'ın Authentication  modunu öğrenebilirsiniz:

  SELECT CASE SERVERPROPERTY('IsIntegratedSecurityOnly')
  WHEN 1 THEN 'Windows Authentication Mode'
  WHEN 0 THEN 'Mixed Mode'
  END as [Authentication Mode]
 • xp_instance_regread Extended Stored Procedure ile
  LoginMode'ı registry'den okuyarak SQL Server'ın Authentication modunu öğrenebilirsiniz:

  DECLARE @AuthenticationMode INT

  EXEC master.dbo.xp_instance_regread N'HKEY_LOCAL_MACHINE',N'Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer', N'LoginMode', @AuthenticationMode OUTPUT

  SELECT CASE @AuthenticationMode
  WHEN 1 THEN 'Windows Authentication Mode'
  WHEN 2 THEN 'Mixed Mode'
  ELSE 'Unknown'
  END as [Authentication Mode]
 • xp_logininfo Extended Stored Procedure ile
  EXEC master.sys.xp_loginconfig 'login mode'

2010-12-25

SQL Server 2008 SP2 ile Gelen Yenilikler

SQL Server 2008 SP2 ile gelen yenilikler:

•Her tablo için 15.000 partition desteği. Bu destek SQL Server 2008'in Enterprise, Developer ve Evaluation sürümlerinde geçerli. 15.000 partition desteği enable edilerek kullanılabilir. Bu özelliği enable ettiğiniz veritabanının backup'ını SQL Server 2008 SP2 öncesi bir sunucu da restore edemezsiniz!

•Reporting Servis'in  SharePoint Integrated Mode desteği.

•SQL Server 2008 R2 uygulamalarını ve multi-server management özelliğini SQL Server 2008 ile birlikte kullanabilme(SQL Server 2008 R2 Utility Control Point  ve DAC desteği).

2010-12-24

Tempdb Veritabanı Hakkında

Tempdb veritabanı:
 • SQL Server servisi restart olduğunda tekrardan oluşur.
 • Model veritabanını kullanarak oluşur.
 • Veritabanının recovery modelini daima SIMPLE olarak set edin.
 • Checkpoint yoktur.
 • Backup'ını alamazsınız.
 • Data için sadece bir filegroup olmalı ve logları bir log  dosyasında tutun.

2010-12-21

Unused Tables Since SQL Server Restarted

SQL Server servisinin en son restart edildiği zamandan itibaren kullanılmayan tabloları veren script aşağıdaki gibidir:

select object_schema_name(t.object_id) + '.' + t.name as TableName
from sys.dm_db_index_usage_stats i right outer join
sys.tables t on (t.object_id = i.object_id)
group by object_schema_name(t.object_id) + '.' + t.name
having sum(isnull(i.user_seeks,0)+isnull(i.system_seeks,0)+isnull(i.user_scans,0)+ isnull(i.system_scans,0)
+ isnull(i.user_lookups,0) + isnull(i.system_lookups,0)+ isnull(i.user_updates,0)+ isnull(i.system_updates,0))=0
order by object_schema_name(t.object_id) + '.' + t.name

Korkular Aleminde -Bir Deneme

Korkular aleminde büyüyüp yeşerdik; dal verip budak saldık. Her dalımızda korkularımızın yeşerttigi yeşil yapraklarla sarmalanıp, kırmızı meyveler verdik. Yıllarca gerçeklerimizden korktuk, kaçtık, saklandık, gizlendik, sesimizi titrek kelimelerle; hatta zaman zaman ancak kendimiz duyacak kadar alçak sesle seslendik. Sesimizi, sesimizle birlikte meramızı aktarmaya çalıştık. Sesimizden korktuk, sesimizin ifade ettigi manadan korktuk. Manaların derinliğinden, derinliklerimizin gerçek özünden, özümüzün ifade edilmesinden ürktük. Ürkek bir güvercin gibi havalanıp; ürkekliğimizi uçtugumuz her diyara taşıdık. Korkumuzun gizemini, gizemimizin korkusunu derinlerimizde gizleyip ve görünmesin diye zamanın derin koyu sıvasıyla sıvadık. Sıvanın üzerini cafcaflı renklerle boyayıp, kendimizle birlikte çevremizdekileri de kandırdıgımız hissiyle teselli bulduk. Hoşumuza gitmeyen sinema sahnelerinde gözümüzü yumup; karanlık akşamın aydınlık sabahında derin hülyalarla uyanmayı umduk. Umduklarımızı istikbalimizde görmek yerine; geride bıraktık. Geride bıraktıklarımızı bir gün kurtarırız düşüncesiyle önümüze bakıp yol aldık. Tam bir arpa boyu yol almışken, mazimiz birden iki arpa boyu bizi geriye çekti; bizi sallayıp silkti; bizden olmayıp ta üzerimizde emanet olarak duran her şeyi aldı. Biz bize kaldık, kaldığımız yerden filmi sardık. Filmi sardığımız yerde "Korkular Aleminde-Bir Denemeye" reklam gelir kapısını açık bırakıp, uyku arası verdik...
21.12.2010 01:44

2010-12-18

MS SQL Server 2005 SP4 RTM Yayınlandı

Microsoft SQL Server 2005 SP4 yayınladı. SQL Server 2005 Service Pack 4'i http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=b953e84f-9307-405e-bceb-47bd345baece&displaylang=en adresinden indirebilirsiniz.

SQL Server 2005 Service Pack 4'te giderilen hataların listesini http://support.microsoft.com/kb/2463332 adresinden detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Microsoft, SQL Server 2005 SP4 ile güzel bir versiyon numarası seçmiş; versiyon numarası 9.00.5000.00 oluyor.

2010-12-14

Useful Undocumented Stored Procedures

sp_MSindexspace: İndeks boyutunu KB olarak döndürür.

Syntax: 
sp_MSindexspace [ @tablename = ] 'tablename', [ @index_name = ] 'index_name'

Örnek: 
EXEC sp_MSindexspace @tablename = 'Musteri'


sp_MStablespace: Tablo boyutunu KB olarak döndürür.

Syntax:
sp_MStablespace [ @name = ] 'name', [ @id = ] 'id'

Örnek:
EXEC sp_MStablespace @name = 'Personel'


sp_objectfilegroup: Objenin datafilegroup'unu döndürür.

Syntax:sp_objectfilegroup [ @objid = ] 'objid'

Örnek:USE TestDB
GO
DECLARE @id INT
SET @id = OBJECT_ID('TestDB.dbo.TestTablo')
EXEC sp_objectfilegroup @objid = @id

.::YASAL UYARI::.

©2004-2024 Mehmet GÜZEL, www.mehmetguzel.net

Site içeriği kaynak gösterilmek koşuluyla yayınlanabilir. Yazılan yazı ve yorumlar sadece yazı ve yorum sahiplerini bağlar.